Dev mode enabled | 2022-07-07 01:32:29

ALGEMENE VOORWAARDEN


- Wat bedoelen we met "kleren"?

Art.1 Alle producten die deel uitmaken van het normale assortiment van een online kledingdetailhandelaar worden hierna aangeduid als "kleding".


- Wat wordt bedoeld met "kopers" of "verkopers"?

Art.2 Alle personen die de website doorbladeren of gebruik maken van een van onze diensten zullen worden aangeduid als zijnde na "kopers". De MOMMAERT Groep wordt hierna aangeduid als "E-M Store".


- Beschrijving van de verplichtingen

Art.3 E-M Store is gebonden door de garantiedocumenten, door de reclamefolders en -brochures en door elk ander document dat door haar wordt verspreid of aanvaard, of waarnaar zij verwijst, voor zover deze de rechten van de koper die voortvloeien uit de wet niet beperken. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze zullen altijd de overhand hebben op de dag van de bestelling.


- Verkoop buiten het bedrijf: recht van terugtrekking.

Art.4 De consument heeft een termijn van veertien kalenderdagen om het (de) bestelde product(en) op eigen kosten te retourneren, zonder boete en zonder opgave van redenen. Deze termijn gaat in op de dag na de dag van levering van de bestelling. Voor goederen die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen, begint de herroepingstermijn op de dag na de dag van de eerste levering. Indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan, zal de koper binnen veertien kalenderdagen na de datum van de herroeping de door hem betaalde bedragen terugkrijgen. In geval van herroeping vragen wij u het bijgevoegde formulier per aangetekende brief of per e-mail naar het volgende bedrijfsadres te sturen: retour@e-mstore.be. Vervolgens kunt u ons uw kleding per pakketpost terugsturen naar het volgende adres: LA SCHOCKAERTSTRAAT 41 TE 1600 SINT-PIETERS-LEEUW Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de professionele koper.


- Prijs

Art.5 De vermelde prijs is vast en omvat alles, met uitzondering van de extra kosten die in deze overeenkomst uitdrukkelijk worden vermeld. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht in de leveringstermijn en/of de plaats van levering en/of de leveringsomstandigheden, of indien de koper onjuiste informatie heeft verstrekt, heeft E-M Store het recht om extra kosten in rekening te brengen. De totale prijs zal worden aangepast in geval van een wijziging van de BTW voor de leveringsdatum.


- Leveringsdatum

Art.6 De leveringsdatum of -tijd is van strikte toepassing. Indien de overeenkomst geen specifieke leveringsdatum of -termijn vermeldt, bedraagt de leveringstermijn drie maanden, te rekenen vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Indien E-M Store de kleding niet uiterlijk op de overeengekomen datum heeft geleverd, of indien de koper weigert om de kleding uiterlijk op de overeengekomen datum in ontvangst te nemen, kan de benadeelde partij per aangetekende brief de uitvoering van deze overeenkomst eisen en dit binnen twee weken. Indien de in gebreke blijvende partij in gebreke blijft, kan de benadeelde partij de overeenkomst onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden verklaren. In dit geval heeft hij het recht om het reeds betaalde bedrag of de reeds geleverde kleding terug te vorderen; bovendien heeft hij recht op vergoeding van de geleden schade. Indien de overeenkomst door E-M Store wordt beëindigd, heeft zij vanaf dat moment het recht om de kleding aan derden te verkopen. Indien de leveringstermijn op een eenzijdig verzoek van de klant met meer dan een maand wordt verlengd of uitgesteld, kan E-M Store een extra waarborg eisen om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Eventuele stortingskosten zullen worden toegevoegd aan de eindafrekening, tegen een tarief van 3% per maand.

Art 7 Artikel 6 is echter niet van toepassing indien de leveringsdatum niet kan worden gehaald vanwege omstandigheden die normaal gesproken niet te voorzien zijn en die buiten de macht van de verkoper liggen, en indien de verkoper de koper binnen 14 dagen nadat hij er kennis van heeft gekregen, maar niet later dan de verwachte leveringsdatum, van deze omstandigheden op de hoogte heeft gesteld. In dit geval heeft de koper de keuze tussen de tijdelijke levering van (een) vervangend(e) kledingstuk(ken) van dezelfde waarde en de aankoop van vervangende kledingstukken van dezelfde waarde.


- Plaats van levering

Art.9 De levering vindt plaats op de overeengekomen plaats. Indien de plaats van levering niet is overeengekomen, vindt deze plaats op het adres van de koper.


- Kwaliteiten en gebreken

A. Definitie

Art.10 E-M Store garandeert dat de kledingstukken klaar zijn voor gebruik en vrij zijn van alle defecten, zichtbaar of verborgen. Zij verklaart dat de kledingstukken voldoen aan hetgeen in deze overeenkomst is vermeld, aan de normale eisen van gebruik, betrouwbaarheid en gebruiksduur, aan de bestaande veiligheidsnormen en aan de reclamespecificaties of aan elk ander document dat door haar wordt verspreid of aanvaard en waarnaar zij verwijst. Elke niet-conformiteit met deze elementen wordt een "defect" genoemd. De volgende zaken worden niet als "defecten" beschouwd.

B. Plezier in rechte en rechtsmiddelen

Art.11 Indien de kledingstukken een ernstig gebrek vertonen, heeft de koper de keuze tussen vervanging, ontbinding van het contract met terugbetaling van de werkelijk gemaakte en bewezen kosten, of terugbetaling van een deel van de prijs in verhouding tot de ernst van het gebrek. Indien de koper kiest voor vervanging of annulering, moet hij E-M Store eerlijk vergoeden voor het gebruik dat hij reeds van de kleding heeft gemaakt. Bovendien heeft de koper, in overeenstemming met de wet, recht op vergoeding van de schade die hem door dit gebrek wordt berokkend. De koper heeft geen verhaal als het gebrek mede is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onvoldoende verzorging van de geleverde kleding, of als de kleding niet voor het normale doel is gebruikt. We accepteren geen retouren van lingerie.

C. Deadlines

Art.12 Gebreken die ten tijde van de levering bestonden en die de koper redelijkerwijs had kunnen opmerken, worden geacht onmiddellijk te zijn geaccepteerd als de koper de kleding draagt en verslijt. In geval van een ogenschijnlijk defect dient de koper E-M Store binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn eventuele opmerkingen. De koper dient E-M Store binnen twee jaar na levering schriftelijk op de hoogte te stellen van alle andere gebreken.

D. Garanties - Overdracht van eigendom

Art.13 De eigendomsoverdracht vindt plaats op het moment van levering. Zolang de kleding niet wordt geleverd, zijn alle risico's van verlies of beschadiging voor rekening van de verkoper. E-M Store kan echter vermelden dat de overdracht van eigendom alleen zal plaatsvinden bij volledige betaling.


- Registratie en validatie van de bestelling van een product

Art.14 De koper, die een product wil kopen, moet verplicht zijn:

- Vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde informatie zal vermelden of geef zijn klantnummer als hij die heeft;

- Vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;

- Valideer zijn bestelling na controle;

- De betaling uit te voeren onder de voorziene voorwaarden;

- Bevestig zijn bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning van de perfecte kennis ervan en de verzaking aan de eigen aankoop- of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging dienen als bewijs van de transactie. De bevestiging is het waard om te worden ondertekend en de uitgevoerde handelingen te aanvaarden. E-M Store communiceert per e-mail met de bevestiging van de geregistreerde bestelling.


- Betaling

Art.16 De betaling van de kledij gebeurt op het ogenblik van de bestelling via alle voorgestelde platformen op de huidige site www.em-store.be.


- Compensatie

Art.18 Indien de koper deze overeenkomst verbreekt of weigert de goederen in ontvangst te nemen, is hij verplicht de door hem geleden en geconstateerde schade te vergoeden.


- Geschillen

Art.19 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ninove.


WETTELIJKE BEPALINGEN

Dit document heeft betrekking op de website www.e-m-store.com. Overeenkomstig de wet op de digitale economie worden de gebruikers op de hoogte gebracht van deze wettelijke kennisgeving. Contactgegevens van het bedrijf: MOMMAERT BVBA KLOOSTERSTRAAT 13 9472 IDDERGEM 670.637.907

Persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking: Laura Schmit

Mail : info@e-m-store.com 

Website ontwikkeld door www.wimakeit.be